Tianjin Weiming Industrial & Trading Co. Ltd.
24th Floor, Tianxing River Front Square
No. 81, 11-Jing Road, Tianjin, China (300171)
Tel: 0086 (22) 24109310 / 24152505
                         24221670
Fax: 0086 (22) 24152385
Email: waiming@wmitc.com